درباره ما کوتاه…

ماشین سازی محمودی به منظور ایجاد یک برگ برنده تبلیغات به تولید دستمال کاغذی
تبلیغاتی روی اورد و با ارائه دستمال کاغذی تبلیغاتی در تیراژ و همچنین
دستگاه تولید دستمال کاغذی ….